NoNoobs 2011/12/13 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020/2021 Zaloguj Załóż nowe konto
Przypomnij hasło
Twitter Facebook Goldenline Linked In Linked In
prevnext
Poczta Polska Przelewy24 Czechowicz JIan Jindal Brzoska Zalando Euromonitor Raport GIT 2013 RAPORT GM 2012

Regulamin pobierania Publikacji

 

I          Postanowienia ogólne

 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Publikacji, których wydawcą jest firma NoNoobs.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mickiewicz 27/38, 01-562 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000394996 o kapitale zakładowym 1 225 000,00zł, NIP 1132845261.
 2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Wydawca: NoNoobs.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mickiewicz 27/38, 01-562 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000394996 o kapitale zakładowym 1 225 000,00zł, NIP 1132845261.

Publikacja: Materiał redakcyjny Wydawcy bądź Partnera oraz materiały z wydarzeń zapisane w formie elektronicznego dokumentu.

Partner: podmiot trzeci, osoba fizyczna lub prawna, która wykupiła usługi reklamowe zgodnie cennikiem.

Pobierający: osoba fizyczna lub prawna, która pobiera na swój nośnik elektroniczny Publikację Wydawcy

II        Pobieranie

 1. Publikacje Wydawcy dostępne są bezpłatnie za wypełnieniem formularza rejestracyjnego
 2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Wydawcą zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Pobierający zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Pobierającego.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Pobierających i publikowania ich nazw firm w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych.
 6. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie biznesowego adresu email podmiotom trzecim współpracującym z Wydawcą w ramach konkretnej Publikacji oraz na przesłanie Pobierającemu środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowej bądź marketingowej. Osoba, która takiej zgody nie wyraża zobowiązana jest do pisemnego poinformowania Wydawcy o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres bok@NoNoobs.pl, niezwłocznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 7. Wydawca wspiera nawiązywanie relacji biznesowych pomiędzy odbiorcami swoich projektów

V       Ochrona danych osobowych

 1. Za zgodą Pobierającego zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez administratora Wydawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących z Wydawcą w ramach konkretnej Publikacji
 2. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.
 3. Komunikacja między komputerem użytkownika a serwerem Wydawcy, w czasie zbierania danych osobowych i dokonywania transakcji zakupu, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

VI     Odpowiedzialność Pobierających

 1. Pobierający są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Wszyscy Pobierający Publikację są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swojego konta użytkownika. Użytkownicy zobowiązani są do przechowywania hasła do konta w sposób bezpieczny i nie udostępniania go osobom trzecim.
 3. W przypadku wykorzystywania komputerów publicznych, takich jak komputery w kawiarenkach internetowych, uczelniach, biurach lub bibliotekach, ale także w przypadku korzystania z komputera prywatnego w domu użytkownika, użytkownicy powinni wylogowywać się po każdej sesji, w celu uniemożliwienia dostępu innym osobom do jego prywatnych informacji i danych osobowych.
 4. Pobierający mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Usunięcie konta użytkownika z serwisu wymaga bezpośredniego kontaktu z Wydawcą i przesłania stosownej prośby na adres e-mail: bok@NoNoobs.pl.

VIII Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Akceptacja Regulaminu Pobierania Publikacji stanowi jednoczesną zgodę z polityką prywatności serwisów firmy NoNoobs.pl
 3. Po ogłoszeniu przez Wydawcę zmian w Regulaminie każdy Pobierający, który wypełnił formularz rejestracyjny powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Pobierający powinien pisemnie powiadomić Wydawcę o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres bok@NoNoobs.pl. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Wydawcy najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Wydawca nie otrzyma oświadczenia Pobierającego o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Pobierający zaakceptował zmieniony Regulamin.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 9.10.2012.